תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר www.academy.danon.org.il (להלן: "האתר") המופעל על-ידנו, דנון – בית הספר למצוינות קולינרית ("בית הספר"). במסגרת האתר נביא לידיעתכם על פועלנו, נשתף מידע מתחום הקולינריה, נשלח עדכונים לכל מי שיבקש ומפעם לפעם נאפשר הצטרפות לשירותים מקוונים ואף מכירת מוצרים (להלן: "השירותים").

 השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר כפוף להסכמתכם לתנאי תקנון זה. באם אינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, אינכם רשאים לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בשירות. שימוש על-ידכם באתר ו/או בשרותיו, מהווה בפועל את הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן:

תנאי סף

השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף להוראות דיני מדינת ישראל בלבד.

השימוש באתר נועד לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל. באם הנכם קטינים (מתחת לגיל 18) שימוש באתר ו/או בשרותיו יהווה ראיה לכך שקיבלתם אישור מהוריכם או אפוטרופוס שמונה לכם.

אינכם רשאים לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בשירותים למעט כפי שהותר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי אנו רשאים לעשות באתר כל שימוש, בעצמנו ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו, והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום,וכיוצא בזה.

אנו שומרים לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ושימושכם באתר ו/או בשירותים יהיה כפוף לתקנון העדכני ביותר.

אנו רשאים להפסיק את פעילות האתר ו/או חלקו לפי ראות עיננו ושיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

קישורים ותכני צד שלישי

באתר מצויים קישורים (Links) לדפי אינטרנט (Web Pages) ו/או לאתרים (Web Sites) ו/או לתכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או מחירים ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "מידע מקושר") וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או מחירים ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "תכני צד שלישי").

בית הספר ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת מטעם בית הספר.

המידע המקושר ותכני צד-שלישי מובאים לשימוש ונוחיות הגולש באתר ו/או המשתמש בשירותים ואלה מקבלים על עצמם את מלוא הסיכון והאחריות בגין השימוש בהם, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם. לא תהיה לגולש באתר ו/או למשתמש בשירותים כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגדנו ו/או מי מטעמנו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

קניין רוחני

האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינו של בית הספר למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.

אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאת בית הספר.

אחריות

בית הספר עושה כל שביכולתו הסבירה על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם, אולם אין בית הספר משתתף ו/או צד באופן ואופי שימוש ו/או צריכה ו/או ניצול המשתמש את האתר ו/או השירותים ולפיכך הספק ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת להתאמת השירותים לדרישות ספציפיות של משתמש זה או אחר.

הואיל ולבית הספר אין כל שליטה ו/או שיקול דעת ו/או מעורבות באופן ו/או דרך השימוש באתר ו/או על ספקי שרות אחרים עליהם נסמך האתר ומתן השירותים, המשתמש באתר מסכים ומצהיר בזאת כי הוא מסיר כל אחריות מן הספק ככל שנוגע לאופן ו/או דרך שימושו באתר ו/או בשירותים.

אתם מקבלים על עצמכם את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכני האתר לרבות איכותו, טיבעו, אמינותו ויישומו ולא תהיה לכם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד בית הספר ומי מטעמו בגין האתר, מגבלותיו ויכולותיו.

למען הסר ספק, שימוש באתר ו/או במוצר נעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה ובשום מקרה לא יהיה בית הספר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר ו/או השירותים.

אתם מתחייבים לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לבית הספר ו/או לבעליו ו/או מפעיליו ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לאתר ו/או לשירותים, בין אם הינכם צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.

פרטיות

במהלך השימוש באתר, בשירות ובמוצרים מסוימים, אפשר ותתבקשו למסור מספר פרטים הכוללים, בין-היתר, את פרטיכם האישיים ו/או ייאסף מידע הנוגע לשימושכם באתר ו/או בשירותים אשר עשוי לעשות שימוש למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב.

הסכמתכם לתנאי שימוש אלה מעיד גם על הסכמתכם כי בית הספר רשאי לאסוף, לשמור ולעבד את המידע אשר מסרתם ו/או מידע שנאסף בעקבות פעילותכם באתר ו/או כל מידע אחר שהתקבל במסגרת מהלך העסקים הרגיל, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו וכאמור במסגרת מדיניות הפרטיות.

דיוור

מפעם לפעם נשתף עם ונעדכן את כל מי שביקש זאת, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008.

כללי

תקנון זה כולל את המוסכם בין היבואן ללקוח במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.

הסכמה מטעם בית הספר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

לא השתמש בית הספר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי שלו.

כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי בית הספר בלבד, אחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם במחוז תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.